cykl: “O Duchowości”

Moje malarstwo koncentruje się na duchowości i emocjonalnej warstwie każdego z nas. Chcę pokazać moment pomiędzy spoczynkiem a ruchem czyli  chwilę, w której zaczyna sie w nas tworzyć skrajna emocja taka jak radość lub złość, przejście z punktu A do punktu Z naszej psychiki. Interesuje mnie jakie bodźce zmuszają nasz umysł do działania w skrajnych sytuacjach. Co podpowiada nam nasza wyobraźnia w momencie gdy zaczynamy czuć coś więcej? Wszystko to jest bardzo ulotne i zindywidualizowane. Każdy z nas odczuwa i przeżywa inaczej, patrzy na świat swoimi własnymi oczami wyobraźni. Pytanie brzmi, jak to wszystko pokazać za pomocą obrazu, jaką formę  fizyczną może przyjąć emocja, która jest ulotna i zmienna? Każdy z nas powinien spojrzeć na ten temat po przez pryzmat swoich doświadczeń i przeżyć. Chwila między skrajnościami jest nietrwała, a ja próbuje ją zatrzymać choć na sekundę. W tym wszystkim główną rolę odgrywa wyobraźnia, bo ona podsuwa nam kształty formy i kolory, które zmieniają się w momencie, w którym zmienia sie nasze nastawienie. Emocji należy szukać w formach i kolorach, to tak jakby widzieć je między wierszami, wieloma kontekstami

Moje malarstwo nie jest dosłowne. Jest to próba uchwycenia chwili, zobrazowania stanu umysłu. Czy jesteśmy w stanie dostrzec swoją emocjonalność w formach nieprzedstawiających? By zobrazować ten temat posługuję się formami umownymi człowieka by nie ograniczać wyobraźni i nie tworzyć konkretnych scen z życia. Moim zdaniem gra kolorów odgrywa główną rolę, bo dzięki niej jesteśmy w stanie dostrzec swoje emocje dzięki którym, odczytamy ogólną atmosferę obrazów. Wiele elementów możemy odnieść do swojego stanu ducha i taki też jest mój cel. Ten wyimaginowany obraz tworzy iluzję nas samych. Należy spojrzeć w głąb siebie, w swoją podświadomość i dojrzeć emocje ukryte w obrazie. Próbuję uchwycić ekwiwalent energii samej w sobie, a emocjonalność pokazuję w sposób ekspresyjny bo pod wpływem chwili reaguję  i próbuję uchwycić stan rzeczy. Jesteśmy zlepkiem różnych odczuć i to one właśnie powinny kierować nami, ale to od nas zależy czy damy się ponieść, czy będziemy powściągliwi. Każdy ma granice nie do przejścia, ale ja staram sie wywołać coś co pozwoli je przekroczyć. Wyobraźnia pozwala nawiązać lepszą relację między naszym postrzeganiem a emocjonalnością.

My painting focuses on spirituality and on the emotional sphere of each of us. I want to show the moment between inaction and motion, that is the moment in which an extreme emotion like joy or anger emerges in us, the passage from point A to point Z of our psyche. What interests me is what stimuli force our mind to take action in extreme situations. What does our imagination whisper to us when we begin to feel something more? It is all very volatile and individualized. Each of us feels and experiences things differently; each of us sees the world through their own eyes of imagination. The question is how to show it all by means of a picture, what physical form can a volatile emotion take? Each of us should look at this subject through their experiences. The moment between the extremes is unsteady and I try to stop it at least for a second. Imagination plays central role in it, since it is imagination that prompts us shapes, forms and colours, which evolve the moment our attitude changes. Emotions are to be sought in forms and colours, as if they were seen between the lines or many contexts.

My painting is not literal. It is the attempt to capture a moment and to depict a state of mind. Are we able to spot our emotionality in abstract forms? To depict this theme I use conventional human forms in order not to limit imagination and not to create particular life-scenes. In my opinion play of colours plays a key role, because we are able to spot our emotions thanks to it, through which we will read the general atmosphere of the paintings. We can refer many elements to our spiritual state which is exactly my aim. That imaginary picture creates the illusion of us. We have to sink in ourselves, in our subconscious and find the emotions hidden in the painting. I try to capture the equivalent of energy itself and I show emotionality in an expressive way, because I react and I try to capture the conjuncture on the spur of the moment. We are a blend of different feelings and they should guide us, but it is up to us if we allow ourselves to get carried away or we remain reserved. Everybody has limits that cannot be crossed, but I try to elicit something that will make it possible. Imagination allows us to establish better relation between our perception and emotionality.

W ciągłym ruchu

100x110cm

olej sprej akryl na płótnie

Walka z samym sobą II

110x150cm

olej na płótnie 2016r.

Walka z samym sobą

110x140cm

olej na płótnie 2016r.

W stronę słońca

110x140cm

olej na tkaninie

W ciągłym ruchu

100x110cm

olej sprej akryl na płótnie

Trafiony Zatopiony

110x140cm

akryl spreje olej na płótnie

Topielcy

100x130cm

olej na płótnie 2016r.

Topielcy II

100x130cm

olej na płótnie 2016r.

Tłum II

100x120cm

olej na płótnie

 

Tłum 

110x140cm 

olej na płótnie

Taniec 

100x120cm

 olej akryl na płótnie

Symetria II 

100x130cm 

olej akryl na płótnie

Symetria 

110x140cm 

olej sprej na płótnie

Spotkanie 

100x130cm 

olej na płótnie

Roztrojenie jaźni 

110x140cm 

olej na płótnie

Rodzina,

150x200cm

akryl olej spreje na płótnie,

Pomocy nie daję więc jej nie dostaje,

100x130cm

olej na płótnie,

Pies 

100x130cm 

olej spreje na płótnie

On Ona Ono 

110x150cm 

olej sprej na płótnie

Na ryj, na gębe spadam,

110x140cm

olej akryl spreje na płótnie

Melancholia 

100x150cm 

olej na płótnie kolaż

Kukurydza 

110x150cm 

olej na płótnie

Korpus 

110x150cm 

olej na płótnie

Kolaż,

130x200cm

olej na płótnie,

Kalendarz niepokoju 

100x120cm

olej na płótnie 

Jeleń 

110x140cm 

olej na płótnie kolaż

Inny świat 

 110x120cm

olej na płótnie

Głód 

100x130cm 

olej na płótnie

Dusza rozdarta na pół 

110x140cm 

olej akryl sprej na płótnie

Duchowość Śląska 

130x200cm 

olej sprej na płótnie

Druga strona medalu 

100x130cm 

olej na płótnie

Czas dyptyk 

130x200cm 

olej na płótnie

Ciało,

130x200cm

spreje akryl olej na płótnie,

Bum 100x120cm 

olej na płótnie 

kolaż

W zgodzie z naturą

110x150cm

olej akryl sprej na płótnie 2015r

W stronę słońca II

olej sprej na płótnie

Alternatywne światy

130x200cm

olej akryl na płótnie

Zagubiony i kropka

110x140cm

olej akryl sprej na płótnie

Close Menu